Trình dịch nhị phân

Trình dịch nhị phân này cho phép bạn chuyển đổi mã nhị phân (0,1) một cách dễ dàng và nhanh chóng.

đầu ra ...

Trình dịch nhị phân này cho phép bạn chuyển đổi mã nhị phân (0,1) một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Trình dịch nhị phân này (trình dịch mã nhị phân) cho phép bạn chuyển đổi số nhị phân (0,1) sang dạng văn bản một cách dễ dàng. ASCII và Unicode là hai phương pháp chuyển đổi nhị phân thành văn bản.

Trình dịch nhị phân là gì?

Trình dịch nhị phân là một công cụ trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi số nhị phân ( 0 & 1 ) thành dạng văn bản tiếng Anh. Máy tính chỉ hiểu được ngôn ngữ của 0 và 1 gọi là dạng nhị phân. Các số khác 2,3,4,5,6,7,8 và 9 không được bao gồm trong số nhị phân.

Làm thế nào để sử dụng một trình dịch nhị phân?

Trình dịch mã nhị phân này rất đơn giản và dễ sử dụng. Chúng tôi tạo ra một giao diện thân thiện với người dùng của trình dịch nhị phân sang tiếng Anh này. Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau để sử dụng trình chuyển đổi nhị phân sang văn bản này.

  • Nhập hoặc dán mã vào trường giữ chỗ văn bản nhị phân.
  • Bạn cũng có thể tải tệp .txt lên.
  • Nhấn vào nút chuyển đổi.
  • Bạn có thể sao chép hoặc lưu kết quả của mình.

Làm thế nào để chuyển đổi nhị phân thành văn bản?

Chuyển đổi mã ASCII nhị phân thành văn bản bằng cách sử dụng mã này.

  • Nhận byte nhị phân.
  • Chuyển đổi byte nhị phân thành thập phân.
  • Lấy các ký tự từ bảng ASCII.
  • Tiến hành tương tự với byte tiếp theo

Ví dụ:

Chuyển đổi 01010100 01100001 01101011 01100101 00100000 01001001 01110100 00100000 01000101 01100001 01110011 01111001 sang dạng văn bản.

Kết quả của mã nhị phân này là: Take It Easy.

Công cụ chuyển đổi nhị phân sang ascii trực tuyến của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp cho bạn kết quả chính xác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Làm cách nào để chuyển đổi nhị phân 01000001 thành văn bản?

Bằng cách sử dụng bảng ASCII:

01000001 = 2^6+2^0 bằng 64+1 = 65 bằng ký tự 'A'

Làm cách nào để chuyển đổi nhị phân 00110000 thành văn bản?

Bằng cách sử dụng bảng ASCII:

00110000 = 2^5+2^4 bằng 32+16 = 48 bằng ký tự '0'

Hệ thống số nhị phân là gì?

Hệ thống giải mã nhị phân là hệ thống số cơ sở 2 chỉ sử dụng hai chữ số 0 và 1 để biểu thị các số. Hệ thống nhị phân đã trở thành ngôn ngữ hiện đại trong thế giới điện tử và máy tính. Hệ thống số nhị phân sử dụng sự kết hợp của các số 0 và 1 để biểu thị các số từ 0 đến 9.

Bảng dịch nhị phân:

nhị phân Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

Bảng chuyển đổi văn bản nhị phân sang ASCII:

thập lục phân nhị phân Ký tự ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

00000000 có phải là byte logic không?

Có, 00000000 là một byte hợp lệ và nó hiển thị giá trị số 0 ở dạng biểu diễn nhị phân.

400 có phải là số nhị phân không?

Không, 400 không phải là số nhị phân, vì số nhị phân chỉ chứa 0 và 1. 400 có thể được chuyển đổi thành số nhị phân bằng cách sử dụng phương pháp này:

2 400
2 200 - 0
2 100 - 0
2 50 - 0
2 25 - 0
2 12 - 1
2 6 - 0
2 3 - 0
2 1 - 1

110010000 ở dạng nhị phân bằng 400.